– Tư vấn pháp luật liên quan đến hồ sơ thế chấp, hợp đồng thế chấp và các vấn đề pháp lý pháp sinh trong hoạt động thế chấp.

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ CHO NGÂN HÀNG: