– Tư vấn pháp luật liên quan đến hồ sơ thế chấp, hợp đồng thế chấp và các vấn đề pháp lý pháp sinh trong hoạt động thế chấp.

Banking legal: